GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 3- 2024

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 3

1. CANFIELD JACK. Quà tặng tinh thần dành cho cuộc sống / CANFIELD JACK,HANSEN MARK VICTOR. - Tái bản lần thứ 5 có chỉnh sửa bổ sung. - HCM. : Tổng hợp TP. HCM, 2018. - 165Tr. ; 20.5

TK: Hạt giống tâm hồn

MVV6771; MVV6760

2. CANFIELD JACK. Tìm lại giá trị cuộc sống / CANFIELD JACK. - Tái bản lần thứ 5. - HCM. : Tổng hợp TP. HCM, 2019. - 191Tr. ; 2019

MVV6774; MVV6775

3. CANFIELD JACK. Tình yêu thương gia đình : Chicken Soup for the mother and daughter soul / Canfield Jack, Mark victor Hansen. - Tái bản lần thư 6 có chỉnh sửa và bổ sung. - HCM., 2018 ; 20cm

TK: Tri thức; Hạt giống tâm hồn

MVV6753; DVV3181

4. CANFIELD JACK. Trải nghiệm từ những chuyến đi : Chicken Soup for the Traveler's / Canfield Jack. - HCM. : Tổng hợp TP.HCM, 2015. - 174Tr. ; 20cm

TK: Tri thức; Hạt giống tâm hồn

MVV6759; DVV3182

5. CANFIELD JACK. Vượt lên nghịch cảnh / Canfield Jack, Victor Hansen Mark. - Tái bản lần thứ 4. - HCM. : Tổng hợp HCM, 2019. - 175Tr. ; 20cm

TK: Tri thức; Hạt giống tâm hồn

MVV6757; DVV3184