GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 3 - 2023

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 3-2023

1. AZIT NÊXIN. Con cái chúng ta giỏi thật : Tập truyện hài h­ước / Azit Nêxin, Vũ Ngọc Tân. - H. : Hội nhà văn, 2002. - 295tr. ; 19cm

TK: Văn học

MVV5509; MVV5510; DVV2006

2. AZIT NÊXIN. Tình yêu cuồng nhiệt : Tập truyện hài h­ước / Azit Nêxin, Thái Hà, Đức Mẫn. - H. : Hội nhà văn, 2002. - 296tr. ; 19cm

TK: Văn học

MVV5437; MVV5438; DVV1969

3. AZIT NÊXIN. Tình yêu cuồng nhiệt / Azit Nêxin, Thái Hà, Đức Mẫn. - H. : Hội nhà văn, 2001. - 299tr. ; 19cm

TK: Văn học

MVV5710; MVV5711; DVV2100

4. AZIT NÊXIN. Truyện đời trong quán rượu  / AZIT NÊXIN Thái Hà và Đức Mẫn dịch. - H. : Hội nhà văn, 2001. - 322Tr. ; 19cm

TK: Truyện hài

MVV6601; MVV6602; DVV3143

5. AZIT NÊXIN . Những ng­ười thích khóc : Tập truyện hài ­hước. - H. : Hội nhà Văn, 2001. - 346Tr. ; 19cm

TK: Văn học n­ước ngoài

MVV6430; MVV6431; DVV3054

6. AZIT NÊXIN. Những ng­ười thích đùa : Tập truyện chọn lọc / NÊXIN AZIT . - H. : Văn hoá thông tin, 2001. - 357Tr. ; 19cm

TK: Truyện ngắn; Văn học n­ước ngoài; Văn học Pháp

MVV6669; MVV6670; MVV6671