Xây dựng các mô hình công tác đoàn và phong trào thanh niên trong giáo dục đạo đức cho sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội hiện nay

Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc. Nghị quyết số 25 - NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, một lần nữa khẳng định vị trí, vai trò, tầm vóc của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng nước nhà