Phát triển đội ngũ nhà giáo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội trong điều kiện chuyển đổi đáp ứng yêu cầu Luật Giáo dục nghề nghiệp

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là những vấn đề lý luận về phát triển ĐNNG tại các trường cao đẳng từ đó vận dụng để đánh giá thực trạng phát triển ĐNNG tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2017, qua đó đề xuất giải pháp nhằm phát triển ĐNNG tại trường trong điều kiện chuyển đổi đáp ứng yêu cầu Luật Giáo dục nghề nghiệp