Nâng cao hiệu quả hoạt động học tập, trải nhiệm ở môi trường học tập bên ngoài lớp học của sinh viên nghề quản trị nữ hành , hướng dẫn tại trường cao đẳng du lịch Hà Nội

Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn HĐHT, TN ở môi trường bên ngoài lớp học của sinh viên nghề Quản trị Lữ hành, Hướng dẫn. Từ đó vận dụng để phân tích, đánh giá HĐHT, TN ở môi trường bên ngoài lớp học của sinh viên nghề QTLH, HD hiện nay tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Trên cơ sở thực tiễn, nhóm tác giả đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả HĐHT, TN ở môi trường bên ngoài lớp học của sinh viên nghề Quản trị Lữ hành, Hướng dẫn nói riêng, chất lượng đào tạo nghề QTLH, LH nói chung.