Hoàn thiện công tác thực tập đối với sinh viên Hệ cao đẳng tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Trong cả nước đã có một số cơ sở đào tạo nghiên cứu về công tác thực tập, nhưng các đề tài tập trung chủ yếu vào các ngành nghề đào tạo đặc thù của các trường. Hiện nay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang quản lý 8 trường đào tạo về du lịch trong đó có Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Trong 8 trường đó chưa có đề tài nào nghiên cứu về công tác thực tập cho sinh viên mà chỉ là những hướng dẫn, định hướng hay những bài báo nói về công tác thực tập, ở Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cũng chưa đề cập nghiên cứu vấn đề này. Do vậy nhóm nghiên cứu tập trung phát triển nghiên cứu về công tác thực tập cụ thể đối với sinh viên Hệ cao đẳng tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội