QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TÀI LIỆU SỐ

Tài liệu số của Thư viện HTC bao gồm giáo trình điện tử, giáo trình, sách tham khảo, đề tài nghiên cứu …

Tài liệu số của Thư viện HTC bao gồm giáo trình điện tử, giáo trình, sách tham khảo, đề tài nghiên cứu khoa học…(gọi chung là tài liệu) đang được bảo vệ bởi các quy định của pháp luật Việt Nam (như Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 và nghị định kèm theo) và công ước quốc tế về bản quyền tác giả. Bạn đọc sử dụng các tài liệu số của Thư viện HTC cần tôn trọng bản quyền tác giả và cam kết tuân thủ các điều khoản sau đây:

 1. Cán bộ, giảng viên và sinh viên HTC (gọi chung là bạn đọc) được Thư viện cấp tài khoản truy cập (bao gồm username và password), có trách nhiệm bảo mật thông tin về tài khoản, không cho người khác mượn sử dụng. Password bắt buộc phải được thay đổi định kỳ hàng năm hoặc khi có dấu hiệu bị lộ.

2.Chỉ sử dụng tài liệu cho việc học tập và nghiên cứu của cá nhân, không trao đổi, mua bán vì mục đích kinh doanh thương mại.

3. Không sử dụng phần mềm hỗ trợ download hàng loạt tài liệu và phát tán lên mạng internet bằng bất cứ hình thức nào.

4. Đối với tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt và tài liệu ngoại văn (tài liệu chuyên ngành của dự án Vtos, Luxembourg , Dự án phát triển nguồn nhân lực du lịch), là những tài liệu bản cứng bạn đọc có thể tra cứu tên tài liệu và đăng ký mượn tài liệu trên thư viện số.

5. Đối với tài liệu tham khảo khác, bạn đọc chỉ có thể truy xuất nội dung của tài liệu trong mạng nội bộ của Thư viện. Việc truy cập toàn văn một số tài liệu được hạn chế bởi các quy định về bản quyền tác giả. Nếu thật cần thiết (có thể chịu phí mua tài liệu), bạn đọc liên hệ với Thư viện theo địa chỉ email: thuvienhtc@gmail.com  để được giải quyết.

Bạn đọc vi phạm các điều khoản nêu trên và các quy định khác của pháp luật Việt Nam về sở hữu trí tuệ sẽ bị khóa tài khoản truy cập hoặc chịu các hình thức xử lý kỷ luật theo quy định của Trường và của pháp luật.