GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 2 - 2024

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 2

1. CANFIELD JACK. Điểm tựa yêu thương / CANFIELD JACK, HANSEN MARK VICTOR. - Tái bản lần thứ 2. - HCM. : Tổng hợp TP. HCM, 2018. - 175Tr. ; 20cm

TK: Tri thức

MVV6788; MVV6787

2. CANFIELD JACK. Gieo niềm tin cuộc sống / CANFIELD JACK, HANSEN MARK VICTOR. - HCM. : Tổng hợp TP. HCM, 2018. - 141Tr. ; 20cm

TK: Tri thức

MVV6790; MVV6789

3. CANFIELD JACK. Hạt giống yêu thương / CANFIELD JACK, . - Tái bản lần thứ 5. - HCM. : Tổng hợp TP. HCM, 2018. - 175Tr. ; 20cm

TK: Hạt giống tâm hồn

MVV6778; MVV6779

4. CANFIELD JACK. Những tâm hồn cao thượng / CANFIELD JACK. - Tái bản. - HCM. : Tổng hợp TP. HCM, 2017. - 191Tr. ; 20cm

TK: Tri thức

MVV6780; MVV6781

5. CANFIELD JACK. Quà tặng tâm hồn dành cho tình yêu / CANFIELD JACK; HANSEN MARK VICTOR. - Tái bản lần thứ 3. - HCM. : Tổng hợp TPHCM, 2018. - 175Tr. ; 20,5cm

TK: Hạt giống tâm hồn

MVV6773