GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 10 NĂM 2023

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 10

1. NGUYỄN VINH PHÚC. Du lịch Hà Nội và Phụ cận : Tourism HaNoi va Surrouding area / Nguyễn Vinh Phúc. - H. : Giao thông vận tải, 2003. - 531tr. ; 21cm

TK: Du lịch; Hà Nội

Giới thiệu toàn cảnh Hà Nội,từ thiên nhiên ,con ng­ười,truyền thống lịch sử đến những hoạt động văn học,nghệ thuật,những di sản văn hoá vật thể và phi vật thể

MVV4811; DVV1608

2. NGUYỄN VINH PHÚC. Hà Nội phố làng biên niên sử / Nguyễn Bái,Nguyễn Vinh Phúc. - H. : Hà Nội, 2000. - 220tr. ; 19cm

TK: Địa lý lịch sử; Du lịch

DVV3007

3. NGUYỄN VINH PHÚC. Phố và đ­ường Hà Nội / Nguyễn Vinh Phúc. - H. : Giao thông vận tải, 2004. - 819tr. ; 21cm

TK: Hà Nội

Giới thiệu về đ­ường và phố Hà Nội

DVV1594; MVV4776; MVV4777; MVV4778; MVV4779

4. PHAN HUY XU. Bàn về văn hoá du lịch Việt Nam / Phan Huy Xu, Võ Văn Thành chủ biên. - H. : Tổng hợp TP. HCM, 2016. - 335Tr. ; 24cm

TK: Du lịch Việt Nam; Văn hoá du lịch

Cuốn sách góp phần làm rõ một số vấn đề nhận thức cơ bản về văn hoá du lịch nói chung cũng như văn hoá du lịch ở Việt Nam nói riêng,trong đó có mối quan hệ giữa văn hoá và du lịch. Nhận diện sự khác nhau giữa văn hoá du lịch và du lịch văn hoá, các thành tố của văn hoá du lịch, việc ứng xử văn hoá trong văn hoá du lịch.

MVV6712; DVV3171

5. PHAN HUY XU. Du lịch Việt Nam từ lý thuyết đến thực tiễn / Phan Huy Xu, Võ Văn Thành chủ biên. - HCM. : Tổng hợp TP. HCM, 2018. - 381Tr. ; 24cm

TK: Du lịch Việt Nam; Du lịch

Tập hợp những bài viết mang tính chất lý luận về du lịch học nói chung và du lịch Việt Nam nói riêng. Ngoài ra còn bao gồm những bài viết về những vấn đề cụ thể của du lịch Việt Nam, những thuật ngữ cơ bản về du lịch học

MVV6722; DVV3174