GIỚI THIỆU SÁCH MỚI THÁNG 1 - 2023

1. NGUYỄN ĐĂNG DUY. Văn hoá Việt Nam : Đỉnh cao Đại Việt / Nguyễn Đăng Duy. - H. : Hà Nội, 2004. - 117tr.

TK: Văn hoá; Việt Nam; Đại Việt

Phạm vi khảo cứu bắt đầu từ thời bắc thuộc, qua thời phong kiến độc lập tự chủ, cho đến khi thực dân Pháp xâm l­ược nước ta. Làm sáng tỏ hai khía cạnh xuyên suốt. Thứ nhất văn hoá Việt Nam là văn hoá nông nghiệp lúa nước. Thứ 2 văn hoá Việt Nam tiếp biến văn hoá Ân Độ và văn hoá Trung Hoa

                 MVV1526; MVV4622; MVV4623; MVV4624; DVV4625

2. NGUYỄN QUANG LÊ. Văn hoá ẩm thực trong lễ hội truyền thống Việt Nam / Nguyễn Quang Lê. - H. : Văn hoá thông tin, 2003. - 447tr. ; 21cm

TK: Văn hoá; ẩm thực

Văn hoá ẩm thực trong lễ hội truyền thống của Việt Nam, khảo cứu phong tục và tri thức dân gian về cổ, lễ vật trong lễ tết, lễ hội của Việt Nam

MVV5572; DVV2044

3. NGUYỄN THỊ HỒNG NHẤT. Phát triển du lịch trên cơ sở khai thác hợp lý giá trị di sản văn hoá thế giới vật thể / Nguyễn Thị Hồng Nhất. - Đà Nẵng. : NXB Đà Nẵng, 2016. - 236Tr. ; 24cm

TK: Du lịch;

Những vấn đề cơ bản về du lịch và phát triển du lịch, các lợi thế phát triển, tiêu trí đánh giá khai thác hợp lý di sản văn hoá thế giới vật thể để phát triển du lịch

MVV6713

4. NGUYỄN THỊ HẠNH QUỲNH. Văn hoá và du lịch Châu á tây tạng đất phật huyền bí / Nguyễn Thị Hạnh Quỳnh. - H. : Thế giới, 2007. - 185tr. ; 19cm

TK: Tây tạng

Giới thiệu tổng quan về tây tạng, lịch sử, văn hoá, du lịch

MVV5880

5. QUẾ HƯ­ƠNG. Văn hoá du lịch ở Việt Nam / Quế Hư­ơng. - H. : Khoa học xã hội, 2016. - 271Tr. ; 20cm

TK: Du lịch Việt Nam; Văn hoá du lịch

Cuốn sách b­ước đầu tìm hiểu đặc tr­ng của văn hoá Việt Nam theo từng vùng lãnh thổ. Đó là sự tổng hợp những kiến thức liên quan đến văn hoá và du lịch Việt Nam

MVV6705