• Bí quyết thành công dành cho bạn trẻ

Bí quyết thành công dành cho bạn trẻ

Thông tin chi tiết
Tác giả
  • CANFIELD JACK
  • CANFIELD JACK;HEALY KENT
Tên tài liệu Bí quyết thành công dành cho bạn trẻ
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản
  • TP. HCM.
  • Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh
  • 2017
Phân loại tài liệu 155.5182
Ký hiệu kho MVV6828,MVV6829,DVV2306
Mô tả vật lý
  • 383
  • 20cm
Tùng thư Tiến đến thành công từ vị trí hôm nay
Từ khóa Tâm lý học ứng dụng, Quà tặng cuộc sống
Tóm tắt Bí quyết thành công dành cho bạn trẻ chính là kim chỉ nam cho bất cứ bạn trẻ nào muốn thành công trong cuộc sống