Tôn giáo phương Đông

Thông tin chi tiết
Tác giả
  • Đỗ Minh Hợp
  • Đỗ Minh Hợp
Tên tài liệu Tôn giáo phương Đông
Thông tin xuất bản
  • H.
  • Tôn giáo
  • 2006
Phân loại tài liệu 200.5
Ký hiệu kho MVV5118, MVV5119, MVV5120, MVV5121, DVV1833
Mô tả vật lý
  • 398
  • 21cm
Từ khóa Tôn giáo
Tóm tắt Lịch sử, chức năng của tôn giáo, xã hội, các hệ thống tôn giáo ở phương Đông