• Cầm nang công tác thư viện

Cầm nang công tác thư viện

Thông tin chi tiết
Tác giả
  • Nguyễn Phương
  • Nguyễn Phượng hệ thống
Tên tài liệu Cầm nang công tác thư viện
Thông tin xuất bản
  • H.
  • Lao động
  • 2017
Phân loại tài liệu 27.597
Ký hiệu kho DVV3177
Mô tả vật lý
  • 399
  • 28cm
Từ khóa Công tác thư viện