• Tổng quan khoa học thông tin và thư viện

Tổng quan khoa học thông tin và thư viện

Thông tin chi tiết
Tác giả
  • Nguyễn Minh Hiệp
  • Nguyễn Minh Hiệp, Lê Ngọc Oánh, Dương Thuý Hương
Tên tài liệu Tổng quan khoa học thông tin và thư viện
Thông tin xuất bản
  • TP.Hồ Chí Minh
  • Đại học Quốc gia TP.HCM
  • 2001
Phân loại tài liệu 27
Ký hiệu kho MVV2145, MVV2146, MVV2147, MVV2902, DVL321
Mô tả vật lý
  • 179
  • 24cm
Từ khóa Thông tin thư viện
Tóm tắt Khái quát về ngành thông tin thư viện