• Cẩm nang nghiệp vụ văn thư cơ bản

Cẩm nang nghiệp vụ văn thư cơ bản

Thông tin chi tiết
Tác giả
  • Hoàng Giang
  • Hoàng Giang biên soạn
Tên tài liệu Cẩm nang nghiệp vụ văn thư cơ bản
Thông tin xuất bản
  • H
  • Lao động xã hội
  • 2008
Phân loại tài liệu 20
Ký hiệu kho DVV719, MVV2893
Mô tả vật lý
  • 179
  • 21cm
Từ khóa Văn thư lưu trữ
Tóm tắt Cuốn sách nhằm đáp ứng nhu cầu nghiệp cứu tham khảo của các cơ quan tổ chức trong công việc hàng ngày