• Giáo trình Hạch toán định mức

Giáo trình Hạch toán định mức

Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi đã tiến hành biên soạn cuốn “Giáo trình Hạch toán định mức”. Giáo trình được viết, trước hết nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo sinh viên
chuyên ngành Kỹ thuật Chế biến món ăn hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề. Ngoài ra, tài liệu có thể trở thành tài liệu hữu ích cho tất cả học sinh chuyên
ngành Chế biến món ăn và những người quản lý các nhà hàng, bếp ăn tập thể...
 

Thông tin chi tiết
Tác giả
Tên tài liệu Giáo trình Hạch toán định mức
Tóm tắt Giáo trình được viết, trước hết nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Chế biến món ăn hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề. Ngoài ra, tài liệu có thể trở thành tài liệu hữu ích cho tất cả học sinh chuyên ngành Chế biến món ăn và những người quản lý các nhà hàng, bếp ăn tập thể...