• Giáo trình tổ chức kinh doanh nhà hàng

Giáo trình tổ chức kinh doanh nhà hàng

Đây là tài liệu sử dụng nội bộ. Bạn cần có tài khoản mới xem được nội dung

Số trang:

Nhà xuất bản

Tác giả:

Thông tin chi tiết
Tác giả
Tên tài liệu Giáo trình tổ chức kinh doanh nhà hàng
Tóm tắt Bạn cần có tài khoản mới xem được nội dung