Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ việc dạy và học Toán kinh tế cho sinh viên trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội

Sự bùng nổ của CNTT đang tác động mạnh mẽ vào sự phát triển của tất cả các ngành trong đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, để giáo dục chuyên nghiệp đáp ứng được đòi hỏi cấp thiết của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước chúng ta cần cải cách phương pháp dạy học theo hướng vận dụng CNTT và các trang thiết bị dạy học hiện đại nhằm nâng cao chất lượng dạy học