Phát triển môi trường văn hóa của trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Xây dựng văn hóa luôn là nhiệm vụ hàng đầu đối với bất kỳ quốc gia nào. Văn hóa là một trong bốn trụ cột phát triển của một quốc gia (chính trị, kinh tế, văn hóa, môi trường). Văn hóa giúp cho một quốc gia phát triển có hiệu quả và bền vững. Trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, có viết: “Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội”. Nói tới văn hoá là nói tới con người. Con người là chủ thể văn hoá, đồng thời là sản phẩm của môi trường văn hoá. Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, tốt đẹp và phong phú góp phần phát huy quyền làm chủ của con người trong hoạt động sáng tạo, tạo dựng được lối sống văn minh lịch sự, giúp cho con người ngày càng phát triển toàn diện hơn