Một số giải pháp hạn chế tỷ lệ học sinh - sinh viên bỏ học, thôi học tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực trạng HSSV bỏ học, thôi học tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, trên cơ sở đó đưa ra một số đề xuất nhằm tạo hứng thú học tập, tạo động cơ học tập cho HSSV, đem lại lợi ích cho HSSV, cho gia đình của HSSV, cho Nhà trường và cho cả xã hội