Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề Hướng dẫn du lịch của sinh viên hệ cao đẳng

Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về CLĐT nghề HDDL trong bối cảnh hiện nay, từ đó vận dụng để phân tích, đánh giá CLĐT nghề HDDL tại Trường CĐDL Hà Nội thời gian qua (2013-2017) đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao CLĐT nghề HDDL hệ cao đẳng thời gian tới (2018-2025)